5 Hạng mục Phân loại Khí hậu Oldeman (Đầy đủ nhất)

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 5 Hạng mục Phân loại Khí hậu Oldeman (Đầy đủ nhất)
được cập nhật ngày 2022-01-10 22:45:09 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Hành tinh Trái đất là một trong những hành tinh trong hệ mặt trời và là hành tinh duy nhất có thể có sinh vật sinh sống. Chỉ có thể sử dụng hành tinh Trái đất làm nơi sinh sống vì hành tinh Trái đất có những điều kiện thích hợp nhất cho các sinh vật sống. Điều kiện trên Trái đất rất thích hợp cho các sinh vật sống cả vào ban đêm và ban ngày. Tuy nhiên, tình hình trên Trái đất khác nhau giữa các khu vực. Ngay cả trong mỗi thời kỳ, tình hình trong một khu vực cũng có thể khác nhau. Điều kiện của một khu vực trên bề mặt trái đất thường được gọi là thời tiết. Thời tiết có thể ở dạng điều kiện bầu trời như nắng hoặc mây và thậm chí mưa. Ngoài bầu trời, thời tiết cũng có thể mô tả các loại gió.

Trong khi thời tiết là trạng thái của không khí trong một khu vực, nếu khu vực được bao phủ lớn hơn chúng ta sẽ gọi là khí hậu. Vì vậy, nếu thời tiết chỉ bao phủ một khu vực hẹp, ví dụ như Bogor, thì khí hậu bao phủ một khu vực lớn hơn, cụ thể là Indonesia. Khí hậu bị ảnh hưởng bởi vị trí của một khu vực dựa trên thiên văn của nó, cụ thể là vĩ độ và kinh độ. Khí hậu thường thay đổi giữa các quốc gia, chẳng hạn như Indonesia có khí hậu khác với Malaysia. Có nhiều kiểu khí hậu như nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới, lạnh, v.v. Nhân dịp này, chúng ta sẽ thảo luận về sự phân chia hoặc phân loại của khí hậu Oldeman.

Định nghĩa khí hậu của Oldeman

Khí hậu Oldeman là cách phân loại khí hậu dựa trên tiêu chí lần lượt là tháng ẩm và tháng khô (tháng mưa). Phân loại khí hậu Oldeman này được xếp vào phân loại mới ở Indonesia, thậm chí trong một số trường hợp, nó vẫn yêu cầu thảo luận về các giới hạn hoặc tiêu chí được sử dụng. tuy nhiên, cách phân loại này vẫn hữu ích cho các mục đích thực tế trong việc phân loại các loại cây lương thực của Indonesia. Oldeman đã tạo ra một hệ thống mới trong việc phân loại khí hậu liên quan đến nông nghiệp bằng cách sử dụng các yếu tố của khí hậu mưa.

Lợi ích về khí hậu của Oldeman

Phân loại khí hậu Oldeman tương đối mới ở Indonesia. Tuy nhiên, cách phân loại khí hậu Oldeman này được nông dân Indonesia sử dụng rộng rãi. Như chúng ta đều biết rằng hầu hết dân số Indonesia kiếm sống bằng nghề nông và nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Indonesia. Do đó, việc phân loại Oldeman này trở nên rất quan trọng. Sự phân loại khí hậu này hướng đến các loại cây lương thực như lúa và các loại cây phụ. So với các phương pháp phân loại khí hậu khác, phương pháp này hiện đại hơn vì nó cũng tính đến các yếu tố thời tiết khác như bức xạ mặt trời có liên quan đến nhu cầu nước của thực vật.

Phân loại khí hậu Oldeman Iklim

Khí hậu Oldeman là khí hậu được sử dụng cho cây lương thực hoặc nông nghiệp ở Indonesia. Phân loại khí hậu Oldeman dựa trên tiêu chí tháng ẩm và tháng khô theo khí hậu mưa. Các tiêu chí trong phân loại khí hậu này dựa trên việc tính toán Tháng ẩm (BB), Tháng ẩm (BL) và Tháng khô (BK) với giới hạn là có tính đến khả năng mưa, lượng mưa hiệu quả và nhu cầu nước của cây trồng.

  • Tháng ẩm ướt (BB), là tháng có lượng mưa trung bình hơn 200 mm
  • Tháng ẩm (BL), là tháng có lượng mưa trung bình từ 100 đến 200 mm
  • Tháng khô (BK), là tháng có lượng mưa trung bình dưới 100 mm

Sau đó, khi phân loại khí hậu Oldeman, chúng tôi sử dụng các thuật ngữ về độ dài của tháng ẩm ướt và khoảng thời gian tháng khô tương ứng. Có 5 kiểu phân loại khí hậu Oldeman (dựa trên các tháng ẩm ướt liên tiếp), trong khi phân chia thành 4 kiểu (dựa trên các tháng khô liên tiếp).

Phân loại khí hậu của Oldeman được chia thành 5 loại. Các loại khí hậu của Oldeman bao gồm những điều sau:

  1. Loại A, các tháng ẩm ướt liên tục trong hơn 9 tháng
  2. Loại B, các tháng ẩm ướt liên tục từ 7 đến 9 tháng
  3. Loại C, các tháng ẩm ướt liên tục từ 5 đến 6 tháng
  4. Loại D, các tháng ẩm ướt liên tục từ 3 đến 4 tháng
  5. Loại E, số tháng ẩm ướt liên tục dưới 3 tháng

Dựa trên các tiêu chí này. Vì vậy, chúng ta có thể phân loại kiểu khí hậu của Oldeman cho một khu vực nhất định có khá nhiều mưa. Trong khi đó, dữ liệu được sử dụng là dữ liệu lượng mưa hàng tháng trong thời gian tối thiểu 10 năm trở lên, được lấy từ số lượng mưa tiếp theo. Hơn nữa, khí hậu này được nhóm thành 17 vùng Khí hậu Oldeman khác nhau, từ A1 đến E4 như thể hiện trong hình sau:

ông già

Sau đó, kết quả của phân loại khí hậu Oldeman có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn như xác định thời điểm bắt đầu của thời kỳ trồng trọt và cường độ trồng trọt. Vì vậy, những thông tin có thể được truyền đạt, hy vọng sẽ hữu ích.

Bài viết 5 Hạng mục Phân loại Khí hậu Oldeman (Đầy đủ nhất)
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 22:45:09